Čo je školská pripravenosť a prečo jej treba venovať toľko pozornosti?

Vstup do školy je  významným vývinovým medzníkom. Medzníky sú obdobia v psychickom vývine dieťaťa, kedy v  krátkom časovom období sa nahromadí toľko zmien, v dôsledku ktorých dochádza ku skoku vo vývine, kvalitatívnej zmene v niektorej oblasti psychiky.

V predškolskom období sa doslova mení celý človiečik po fyzickej stránke, psychickej, sociálnej aj emocionálnej. Centrálna nervová sústava dozrieva a dieťa by malo mať dostatočne rozvinuté schopnosti k nácviku školských zručností. Vtedy hovoríme o školskej zrelosti. Do určitej miery tento proces ovplyvňujú aj genetické predpoklady.

Školská pripravenosť je už širší pojem a je otázkou aj vplyvu výchovy, podnetnosti prostredia, vlastného záujmu a snahy učiť sa.

Neúspešný vstup dieťaťa do školy môže ohroziť jeho ďalší osobnostný vývin, sociálny status v kolektíve aj vzťahy v rodine. Chýbajúci zážitok úspechu, ktorý je významným motivačným prvkom, môže vystriedať odpor k učeniu a môžu sa prejaviť psychosomatické problémy.

Kto posudzuje školskú pripravenosť ?

Fyzickú úroveň posudzuje lekár (stavba tela, výška, váha)
Psychickú a rozumovú úroveň posudzuje psychológ (napr. pozornosť, vnímanie, pamäť, predmatematické schopnosti, grafomotorika atď.)
Sociálnu a emocionálnu úroveň môže zhodnotiť psychológ za spolupráce s rodičmi a učiteľmi v materskej škole.

Kedy treba zbystriť pozornosť?

  1. Ak dieťa neprejavuje záujem o školu. Vývinovo nezrelé dieťa ešte neprejavuje dostatočný záujem o školské povinnosti, je príliš hravé a túži zostať ešte v materskej škole. Rozhodovanie o odklade školskej dochádzky je vtedy pre rodičov jednoduchšie.
  2. Ak má dieťa nedostatočne rozvinuté niektoré čiastkové funkcie (napr. sluchové vnímanie, reč, pozornosť a i.). U dieťaťa, ktoré sa teší do školy a má nerovnomerný vývin kognitívnych schopností, je vhodné stimulovať oslabenia v predškolskom veku.
  3. Ak je dieťa emočne nestále a nesamostatné. Niekedy sa stáva, že rozumový vývin je v predstihu pred emočným. Deti niektoré situácie nevedia prijať, spracovať a reagovať na ne adekvátne veku a pre pobyt v základnej škole ešte nie sú vyspelé.
  4.  Vysoká a dlhotrvajúca emočná záťaž môže byť tiež dôvodom pre odklad školskej dochádzky (rozvod, úmrtie apod.)